Skolens politik

Læs her om vores politik hos Lille Vildmose Produktionsskole.

​​

Værdigrundlag

Skolens særlige uddannelsesmæssige tilbud kendetegnes ved:

 • Respekt for det enkelte menneske
 • Værdierne: Åbenhed, tillid og samarbejde
 • Den pædagogiske tilgangsvinkel, værkstedsundervisning og handleplaner
 • Uddannelses- og arbejdstilbudenes indhold og form, de stillede krav og ydede ressourcer
 • Vejledningens udgangspunkt i indgående personkendskab
 • Uddannelsestilbud, som ellers ikke er til at få i lokalområdet

Gennem sit særlige uddannelsesmæssige udgangspunkt, arbejder skolen på at tilføre eleverne kompetencer på bestemte områder:

 • Fagligt ("håndværket", brugen af værktøjer, teori)
 • Personligt (kreativitet, selvværd, ansvar, motivation)
 • Socialt (omgangen og samværet med andre, i fritiden, i samfundslivet)  

Skolens virksomhedsplan

Læs her om vores virksomhedsplan

Miljøvurdering

​Vores miljøvurdering kan læses her - PDF-format: Undervisningsmiljøvurdering

Samarbejdspartnere

Skolen samarbejder med flere forskellige instanser:

 • Aalborg Kommune

 • UU Aalborg

 • Taleinstituttet

 • VUC samt Erhvervsskoler

Se skolens samarbejdsaftale med andre institutioner: Samarbejdsaftale

Hvad siger loven

§ 1.

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Stk. 2.

Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Stk. 3.

Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Stk. 4.

Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.


Stk. 5.

Optagelse og udskrivning af deltagere finder sted løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov. Ved optagelsen udarbejdes en plan for den enkelte deltagers forløb. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 6.

En produktionsskole kan kun optage deltagere med tilskud efter lovens kapitel 3, når kommunalbestyrelsen i den unges bopælskommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe efter stk. 1. Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at den unge er omfattet af målgruppen, kan den unge umiddelbart og i op til 6 måneder herefter optages og begynde på en produktionsskole med tilskud efter lovens kapitel 3.HVEM ER VI?

​Lille Vildmose Produktionsskole

CVR: 19691349

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Bizonvej 17

9293 Kongerslev

ANDRE AFDELINGER